Cash Plan – תוכנת ניהול תזרים מזומנים

  • הוצאות חד פעמיות ומחזוריות – משכורות, אחזקת משרד, מחשוב, מתכנני משנה ועוד
  • הכנסות – תקבולים מתוכנת Master Plan והכנסות שאינן קשורות לפרויקטים
  • תחזית שנתית להגשת חשבונות – תכנון להגשת חשבונות בפרויקטים שמנוהלים בתוכנת
    Master Plan
  • תכנון וחיזוי תזרים המזומנים של המשרד

חזרה לדף הראשי

חזרה למודולים לניהול עסקי

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר